1 2 4 5
Bizden Haberler
Av. Dr. Ahmet Ke�li �er�eve Dergisi�nin �Verimli Kalk�nma ��in Finansal Perspektif� �zel Say�s�n�n Edit�rl���n� Yapt�

Group Law Firmas� Kurucu Orta�� ve International PPP Platform Türkiye Kurucu Ba�kan� Av. Dr. Ahmet Ke�li’nin,  MÜS�AD(Müstakil Sanayici ve ��adamlar� Derne�i) taraf�ndan üç ayda bir ç�kar�lan Çerçeve Dergisi’nin Verimli Geli�im için Finansal Perspektif bölümüne editör olarak atand���n� duyurmaktan mutluluk duyar�z. Dergi, Türkiye’de içinde Bakanlar�n ve Bakanl�klar�n da bulundu�u üst düzey karar mercilerine ve siyasilere, finansal kurulu�lara, �irketlere ve farkl� firmalara da��t�lmaktad�r. Dr. Ke�li’nin kitaplarda, çe�itli kitaplardaki k�s�mlarda ve hakemli dergilerde yay�nlanm�� birçok makalesi mevcuttur. Ayr�ca yak�n zamanda Dr. Ke�li’nin London AIM Market ‘te(sayfa 48-58) makalesi yay�nlanm��t�r. Her y�l 5 milyar dolar yat�r�m yapan 15.000 �irketi temsil eden 5000 üyesi bulunan Türkiye’nin en büyük ticaret derneklerinden biri olan MÜS�AD, 1.200.000 ki�iyi istihdam etmekle beraber Türkiye’nin ihracat gelirine 17 milyar dolar katk� yapmaktad�r. Merkez ofisi �stanbul’da olan MÜS�AD’�n tüm Türkiye’de 31 �ubesi ve 44 ülkede 94 ileti�im noktas� bulunmaktad�r. Ayr�ca, fuarlar�, kongreleri, konferanslar�, i� gezileri ve heyetleriyle, i� toplant�lar� ve ekonomiye, tüm sektörlere ve i� camias�na yönelik yay�nlar�yla uluslararas� bir kimli�e sahip MÜS�AD, Türkiye’nin gayri safi yurt içi has�las�na %15’lik bir katk� yapmaktad�r.

Resim

GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı