1 2 4 5
Haberler
Group Law Hukuk Brosu Kilim Mobilyann Hisse Senetlerinin Almnda Kilim Mobilyann Vekilliini Yapyor
Group Law Hukuk Brosu Kayseri ehir Merkezindeki BOSCH Datc Firmalarnn Taahhtleri Hakknda Rekabet Kurulu Tarafndan Yrtlen Soruturmada Hukuki Danmanlk Yapt
Group Law Hukuk Brosu, Rzgar Enerjisi Santrali Projesinde Hukuki Danmanlk Yapyor
Rekabet Kurulu, Kozmetik ve Temizlik rnleri Sanayicileri Dernei(KTSD) ve Sabun ve Deterjan Sanayicileri Dernei (SDSD) Aleyhine Soruturmann Gerekli Olmadna Karar Verdi
Group Law Hukuk Brosu Kaliteli Konut Finansman iin Yepyeni Bir Model Oluturdu
Group Law Hukuk Brosundan Fikri Mlkiyet Hukukuna Yeni Bir Boyut Kazandracak ki Mhim Dava
Group Law Hukuk Brosundan zelletirme Sektrnde nemli Bir Baar Daha
Euro Med PPP(Kamu-zel Sektr birlii) & Proje Finans: Cazip Altyap Yatrmlarn PPP Reformlar ve Proje Finansman zmleri Araclyla Harekete Geirmek
Altyap Projesi Hazrlanmas, Yaplandrlmas ve Finansman; Finansal Geliim Kurumlar ve Blgesel Kalknma Ajanslar altay
Av. Dr. Ahmet Ke�li �er�eve Dergisi�nin �Verimli Kalk�nma ��in Finansal Perspektif� �zel Say�s�n�n Edit�rl���n� Yapt�
DNYADA EN IYI 500 VE LKEMZDE LK 3'TEK HUKUK BROLARI SIRALAMASI AIKLANDI
Group Law Firm Gaziantep Toplu Tama yiletirme Program halesine Giriyor
Group Law Firm Bursa Atk Su Projesi-II Hukuk Danmanl halesini Kazand
7. Geleneksel PPP Zirvesinden PPP Mesaj
Ingiltere Bakonsolosu Bayan Jessica Hand'in 20 ubat 2012 Tarihinde Proje Finansman ve PPP Konusunda Karlkl likileri Gelitirmek in Fatih niversitesi'ni Ziyareti
Dr. Ahmet Keli nin PPP Projelerinin Hukuki Rejimi simli Kitab Yaynland
Group Law Firm Kanada Konsolosluu ile International PPP Platform Turkiye Ortak Programna Katld
Dr. Ahmet Keli nin PPP Projelerinin Hukuki Rejimi simli Kitab Yaynland

Ülkemizin ilk PPP Projelerinin Hukuki Rejimi konusunu inceleyen kitab olma özelliini tayan eser yaynlanmtr. Dr. Keli, PPP konusunda pek çok ilke imza atmtr, bu balamda International PPP Platform Türkiye kurucu bakanl, PPP Hukuku Dersleri, yannda ilk PPP Hukuku kitabn da yaynlamtr. Kitap, PPP Hukukunun esaslarn, ülkemizde PPP konusunun tarihsel geliimini, Özelletirme-Kamu hale-PPP ilikisini, PPP Konusundaki mevcut ve oluturulmas gerekli idari yapy, projelerde kullanlabilecek hukuki mekanizmalar ve uyumazlklarn çözümünü de içerecek ekilde kapsaml bir çalma olmutur. Kitap 557 sayfa ve kaln karton kapak bask olarak yaynlanmtr.

 

Avukat

Y.Doç. Dr. Ahmet T. KEL (LL.M., LL.D.)

Group Law Firm Kurucu Orta

Fatih Üniversitesi Öretim Üyesi

International PPP Platform Türkiye Kurucu Bakan

Birlemi Milletler (UNECE) PPP Uzmanlar Komitesi Üyesi

 

 

Kitap Ad                                                                          :

(Kamu Özel Sektör birlii)

PPP PROJELERNN HUKUK REJM

 

 

 

Önsözler                                                                  :

M. Bahaettin CEBEC

T.C. Cumhurbakanl Badanman

 

Metin KLC

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl Müstear

 

Prof. Dr. Gökhan ANTALYA

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öretim Üyesi

 

 

ÖNSÖZ

Ülkemizde PPP uygulamalar farkl hukuki yaplarda çok uzun yllar öncesine kadar uzanmaktadr. Bunlardan özellikle Osmanl mparatorluu zamannda 1874 tarihinde Karaköy – Taksim arasnda yaplan ve dünyann ikinci yer alt rayl sistemi 42 yllk bir iletme süresinden sonra zamann stanbul Belediyesi’ne devredilmitir. Bu proje halen iletilmektedir. 1875’te stanbul’da içme suyu projesi ve devamnda da baka pek çok projeler yaplmtr. 1910 tarihli imtiyazlar ile ilgili Kanunumuz ile imtiyaz niteliindeki PPP modelleri hukuki yapya kavuturulmutur. Bu uygulamalar ülkemizin uzun yllara sari PPP birikiminin göze görünmeyen izleridir. 1980’li yllardan itibaren önemli PPP uygulamalar gerçekletirilmektedir. 3096 Sayl Türkiye Elektrik Kurumu Dndaki Kurulularn Elektrik Üretimi, letimi, Datm ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakknda Kanun ile balayan ve sonrasnda 3996 Sayl Kanunla devam eden dönemde Enerji Sektöründe bir çok PPP uygulamas gerçekletririlmitir. Halen ülkemizin elektrik ihtiyacnn önemli bir ksm PPP modeli ile yaplm bulunan Enerji Üretim tesislerinden karlanmaktadr. Enerji sektöründeki uygulamalarn, nükleer santral, petrol, doalgaz ve benzeri alanlara da temil edilmesi önümüzdeki döneme k tutucu olacaktr. Her ne kadar ülkemizde baz uygulamalar 4046 Sayl Özelletirme Kanunu kapsamnda Özelletirme daresi Bakanl tarafndan özelletirme adyla yaplmsa da bu uygulamalarn teknik anlamda tam bir PPP uygulamas olduu bilinmektedir. Araç muayene istasyonlarnn özelletirilmesi gibi baz uygulamalar bu kapsamdadr. Benzer ekilde DHL tarafndan PPP modeli ile ihalesi yaplm bulunan çok sayda hava liman, Ulatrma Bakanl’nn stanbul Boaznda PPP modeli ile ihalesini yapt proje, Gebze-zmir Otoyolu gibi projeler, Salk Bakanl’nn PPP modeli ile ihalesini yapt hastane projeleri yannda yerel yönetimlerde kat atk, su artma tesisleri, gümrük kaplar ve sair pek çok alanda ülkemiz PPP uygulamalarn youn olarak kullanan bir ülke durumundadr. Bu uygulamalarn çou farkl kanunlara dayal olarak farkl idarelerce gerçekletirilmitir.

PPP uygulamalarnn en temel taraflarndan bir tanesi doal olarak müteahhitlik sektörüdür. Ülkemizin müteahhitlik alannda dünya sralamasnda ikinci srada yer alyor olmas ülkemizin PPP konusunda ulusal ve uluslararas alanda en önemli avantajlarndan birisidir. Öte yandan proje finansman imkanlar da hzla gelimektedir. Bu balamda, ülkemizde güçlü bir altyap yatrm fonu kurulmas ihtiyac kendini her geçen zaman daha da fazla hissettirmektedir, bu fon stanbul Finans Merkezi projesinin de bir unsuru niteliindedir. Özellikle Cumhuriyetimizin kuruluunun yüzüncü ylna hazrlandmz bu dönemde, finansal anlamda güçlü kurumlarla ilerlemek 100.Yl hedeflerimize ulam daha da kolaylatrc olacaktr.

Bu çerçevede, PPP uygulamalarnn tek bir kanunla düzenlemesine ve projelerin yürütülmesinde aktif rol alan bir PPP Yönetim yapsna ihtiyaç vardr. Farkl kurumlarda bulunan kurumsal tecrübenin dier kurumlarmzn da istifadesine sunulmasndan doacak sinerji ülkemizin ulusal ve uluslararas baarlarn taçlandracaktr. Mevzuat düzenlemelerinde, PPP uygulamalarnn sonucunda bir özel hukuk sözlemesi imzaland gerçeinden hareketle, modeller konusunda Borçlar Kanunu’nun sözlemeler teorisine atf yaplarak modellerin Borçlar Hukuku’nun esnek sözleme modelleri içinde ekillendirilmesi uygulamalara hem kanuni dayanak salayacak hem de yeniliklere açk çalmalarn önünü açacaktr. darelerin ihtiyaçlar, yatrmclarn yenilikleri ortaya koyabilme kapasiteleri ile birleerek ülkemizde sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinde artma ve maliyetlerde azalma salayarak optimum proje bileimi (Value for Money) salanacaktr. Yatrmclar ile çkabilecek uyumazlklarn çözümünde de ön inceleme yaplarak taraflarn uzlamasn salamaya yönelik bavurulmas zorunlu ama kararlar tavsiye niteliinde olan tahkim sistemi sektöre katk salayc olacaktr.

Elinizdeki bu çalmada ve Sayn Dr. Keli, bundan önce de yapt köklü çalmalar ile ülkemiz PPP sektörüne ciddi katklar salam, sektörün kurumsallamas adna önemli admlar atmtr. Bu çalmas da bu amaca matuf son derece baarl bir çalma olarak literatüre katk salayc, tesbitler ve önerileri bünyesinde tayan içinde tezleri olan bir çalma olmutur. Kendisini bu çalmasndan dolay kutluyor, baarl çalmalarnn ülkemizde hayrlara vesile olmasn diliyorum.

Metin KLC

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl Müstear

 

 

ÖNSÖZ

PPP uygulamalar ülkemizde ve dünyada her geçen gün daha fazla önem arz eden bir ekilde kendini göstermektedir. PPP uygulamalarnn geliimine bakldnda, yatrmlarn çoalmas, kamunun finansman ihtiyacnn artmas, kamu hizmetlerinin kalitesinde art beklentisi, devletin “iletmeci” misyonunu terk ederek bu misyonu özel sektörün dinamizmine brakmas karsnda PPP uygulamalarnn önemi her geçen gün daha da artmaktadr.

Dünyada konu sadece ulusal düzeyde takip edilmekle kalnmam, Avrupa Birlii bölgesinde EPEC, Birlemi Milletler düzeyinde UNECE tarafndan kurulmu PPP Uzmanlar Kurulu (Team of Specialists on PPP) eklindeki yaplarca da konu takip edilmektedir. Ülkemizde International PPP Platform Türkiye tarafndan yaplan ulusal ve uluslararas çalmalar ve Bakanlklarmz bünyesindeki çalmalar ülkemizdeki geliimin merkezi durumundadr. Bununla birlikte sözkonusu çalmalarda kurumlarmzn tecrübelerinin bir merkezde toplanarak ulusal kurumsal kapasite merkezi oluturulmas ülkemizin baarsnn artarak ilerlemesi için hayati öneme sahiptir.

Sayn Avukat Y.Doç. Dr. Ahmet T. KEL, gerek elinizdeki bu kitapta sunduu köklü çalmas ile, gerek Birlemi Milletler (UNECE) nezdindeki çalmalar ile, gerek Fatih Üniversitesinde anlatmakta olduu PPP Hukuku dersleri ile, gerek International PPP Platform Türkiye bünyesindeki ulusal ve uluslararas düzeydeki çalmalar ile ve sair çalmalar ile ülkemizin altyap projelerinin PPP modeli ile gerçekletirilmesinde ülkemize önemli katklar sunmutur. Sayn KEL’nin Kamu haleleri, Özelletirme, Ticaret Hukuku gibi alanlardaki bilgi ve tecrübeleri ile PPP konusuna yaklam olmas çalmaya ayr bir zenginlik katmtr. Konunun bu denli geni bir perspektiften ve analitik bir ekilde ele alnm olmas ülkemizin bilimsel zenginliine önemli bir katk olmutur. Konunun akademik teorilerinin gelimesine ön adm niteliinde olan bu çalma bir öncü kabul edilip, ülkemizde PPP, naat, Altyap, Proje, Proje Finansman gibi konularn interdisipliner çalmalar ile ortaya koyulmas; hukuk, mühendislik, ekonomi, yönetim gibi bilimlerin birlikte sunulduu lisans ve lisansüstü eitim programlarnda konunun uygulama ve teorinin birletirildii çalmalarla zenginletirilerek gelitirilmesi noktasnda elinizdeki eserin de bir öncü olmasn diliyorum.

Ülkemizde yaplacak bu çalmalar sadece ülkemiz snrlarnda mahpus kalmayp, snrlar ötesine, bölgemize ve onun da ötesinde insanla hizmet edecek parlak yarnlarn yüksek medeniyetinin inasnda birer kilometre ta olacaktr. Bu heyecan ve azimle çalan bütün dostlarmz ve içinde Sayn Dr. Ahmet T. KEL’yi yürekten kutluyor, baarl çalmalarnn devamn diliyorum.

M. Bahaettin CEBEC

T.C. Cumhurbakanl Badanman


 

ÖNSÖZ

Ülkemizde geçmiten beri farkl ekillerde uygulamalar olan ancak kurumsal ve sistematik anlamda düzenleme ihtiyac bulunan PPP bu eserin konusunu oluturur. Bu çalmada geçmi dönem uygulamalar ile ülkemizde hazrlanm PPP Kanunu çalmalar da incelenmi; ulusal ve uluslararas kurumsal tecrübeler de nazara alnarak, ileyebilir PPP modeli önerilmitir.

Bu noktada, hazrlanmakta olan PPP Kanunu çalmalarnn ivedilikle sonuçlandrlarak bu alann da bütün sektörleri kapsayan tek bir kanun ile düzenlenmesi acil bir ihtiyaç durumundadr.

Ülkemizde PPP konusu mevcut hukuk sistemimizdeki kurumlarla uygulanabilir durumda olmakla birlikte, modelleme yaplrken 3096 ve 3996 sayl kanunlarda ve dier kanunlarda olduu gibi modeller snrl say ilkesi içinde belirlenmektedir. Oysa PPP konusunda gerek idare, gerekse de yatrmc açsndan esnek modelleme yaplabilmesi hayati öneme sahiptir. Bu balamda, yaplmakta olan PPP Kanunu’nda da sözleme modelleri kurulurken esnek modelleme yaplabilmesi salanmaldr.

PPP modellemesinde kullanlacak hukuki kurumlar Borçlar hukukunda hakim sözleme özgürlüü içinde isimli veya isimsiz sözlemeler kullanlmas salayacak yasal düzenleme getirldiinde, hem kanuni idare ilkesi yerine getirilmi, hem de PPP sisteminin her türlü ihtiyac en uygun ekilde karlamasnn önü açlm olacaktr.

Elinizdeki çalma, yaplmakta ola PPP Kanunu çalmalarna ve ülkemiz gelecek dönem uygulamalarna k tutma açsndan yararl olacaktr.

Danmanln yaptm ve savunma aamasnda oybirlii ile baarl bulunmu, daha sonra deien mevzuata göre güncellemeleri de yaplarak yaynlanan “Kamu Özel Sektör birlii - PPP Projelerinin Hukuki Rejimi” konulu çalmasndan dolay Dr. Ahmet KEL’yi kutluyor, baarl çalmalarnn devamn diliyorum.

Prof. Dr. Gökhan ANTALYA

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öretim Üyesi

 

 

ÖNSÖZ

Varlklar içinde en kymetlisi hayattr ve vazifeler içinde en kymetlisi hayata hizmettir. Bu hizmetin en kymetlisini en doru, en güzel ekilde sunabilmek asl amaçtr. Ülkemizde ve dünyada kamu hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi için yaygn ekilde yaplan PPP Projeleri her geçen gün önemini artrarak devam ettirmektedir. Konunun önemi sebebiyle bir bilimsel çalmada incelenmesi için elinizdeki çalma yaplmtr.

Ülkemizde pek çok özelletirme uygulamalar yapld halde, projelerin ve bu alann hukuki analizini yapan yeterli say ve içerikte bilimsel çalma bulunmad için bu alan bir uygulama alan olarak kalm bilimselleememitir. PPP alannn da ayn kaderi paylamamas için elinizdeki çalma bir öncü olmay ve bu alann hukuki boyutunun bilimsellemesinin ilk admn atmay hedeflemitir.

Konunun bilimsel olarak analizlerinin hukuk-ekonomi-mühendislik ve sair açlardan analiz edilmesi, özellikle proje izleme çalmalarnn yaplmas her projede elde edilen tecrübelerin paylalarak ülkemiz kurumsal birikiminin önünü açlmasna vesile olacaktr. Ülkemizde farkl kamu kurumlarnda var olan kurumsal tecrübelerin akademik yaznnn oluturulamamas, projelerin sonuçlarnn kamuoyu ve bilim camias tarafndan yeterince izlenememesi ve paylalamamas nedeniyle ulusal düzeyde birikim oluturulma süreci yeterince iletilememektedir. Bu ihtiyacn karlanabilmesi için merkezi bir PPP biriminin etkin bir ekilde kurulmas elzemdir.

Özellikle Cumhuriyetimizin kuruluunun yüzüncü ylnda ulamay hedeflediimiz medeniyet seviyesi için gerekli yatrmlarn mali büyüklüü PPP projelerinin baarl ekilde yaplarak yerli ve yabanc kaynaklardan finanse edilmesini gerekli klmaktadr. Bu balamda, PPP konusunun Cumhuriyetimizin 100. yl projelerinin altyap kanadnn hukuki altyaps yani, “altyapnn hukuki altyaps” eklinde ele alnmasnda yarar vardr.

Halen Kalknma Bakanl bünyesine aktarlm bulunan DPT tarafndan yaplm bulunan PPP Kanunu Tasars Tasla bir ilk olmas açsndan önemlidir. Ancak, amac kamu ile özel sektör arasnda yaplacak “ibirlii”nin hukuki esaslarnn belirlenmesi olan bu kanunun kamu ile özel sektör arasnda “ibirlii” ile sonuçlandrlmas sistemin baarl yürüyeceinin ilk sinyali ve güvencesi olacaktr.

Bu çalmann temeli Marmara Üniversitesinde yaplm bulunan doktora tezine dayanmaktadr. Anlan tez, Prof. Dr. Gökhan ANTALYA Danmanlnda, Prof. Dr. Güzin ÜÇIIK, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ, Prof. Dr. ükrü YILDIZ ve Doç. Dr. Faruk ACAR’dan oluan jüri önünde savunularak oybirlii ile baarl bulunmutur. Hocalarma bütün çalma boyunda gösterdikleri yardmlardan dolay teekkür ederim.

Çalma sürecinde kendisine teekkür etmeyi görev bildiim o kadar çok kii var ki, sadece teekkürler için bir kitap yazlsa az bile kalr. Öncelikle beni PPP konusuna yönlendiren, görü ve önerilerinden her zaman istifade ettiim çok deerli bürokrat büyüüm Sayn Ali Güner TEKN’e, akademik hayatmda yardm, destek ve teviklerini gördüüm bilimi bilimsel snrlar içinde yürüten bu ülkenin yarnlarnn mimar olan kymetli hocalarma, çalmann her aamasnda maddi-manevi destekleri ile akademik çalmalarma zaman ayrmam salayan ofisimizdeki kymetli mesai arkadalarma, Platformdaki çalmalarda birlikte çaltmz, kendilerinden çok ey örendiim, en çetin meseleleri istiare ettiim deerli Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri ile Platform üyesi arkadalarmza, yüksek fikirlerini her zaman benimle paylaan PPP camiasnn duayenlerinden DLH Genel Müdür Yardmcs ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayn Funda OCAK’a, engin tecrübesi ve uluslararas tecrübesi ile her zaman çözüm ve sonuç odakl çalan, fevkalade bir birlikte çalma zevki sunan ve PPP konusunda ülkemizin yetitirdii en önemli “deer”lerden birisi olan Hazine Müstearl Yabanc Sermaye Genel Müdür Yardmcs iken Birlemi Milletler Daimi Temsilci Yardmcl görevine atanan Sayn Özgür PEHLVAN’a, PPP Çalmalarnda bir dier kilometre ta niteliindeki eserin sahibi ve her zaman bilgi ve tecrübelerini benimle paylaan Özelletirme daresi Proje Bakan Sayn Dr. Ayhan SARISU’ya, enerji sektörü, özelletirme ve sair PPP uygulamalarndaki bürokratik sistem konusunda ve yüksek lisans tezimden balayarak akademik yaammn her aamasnda desteini esirgemeyen kadim dostum Özelletirme daresi Bakanl (Eski) Özel Kalem Müdürü Sayn Hakan YILDIZ’a, inaat ve mühendislii konusunda bilgisinden ve engin tecrübelerinden istifade ettiim BOYDAK Holding Yeni Yatrmlar Müdürü mühendislik dehas Sayn smail Saffet BAKTIR’a, uygulamay teoriyle birletirme konusunda ülkemizin beyin gücü katsaysna ciddi ekilde katkda bulunan STAÇ’tan ayrlp önemli bir irketin yöneticisi olan Sayn Dr. Ouz CAN’a, bu alanda ve eline ald dier her konuda harikulade sonuçlar üretebilen ve kendisi de PPP Doktoras ile PPP konusundaki son derece önemli bir konuyu açkla kavuturmaya yönelik çalmalarn devam ettiren MÜSAD Genel Sekreteri Sayn Eyüp Vural AYDIN’a, ülkemizdeki PPP çalmalarnn kurucularndan ve her zaman yüksek kaliteli bir ekip çalmas ve geni vizyonu ile yardmlarn gördüüm ngiltere Büyükelçilii (Eski) Yatrm ve Ticaret Müdürü Sayn Pnar YAPANOLU’na, PPP konusundaki çalmalara ev sahiplii yapan Kalknma Bakanl PPP Daire Bakan Cem Galip ÖZENEN’e, kvrak zekasyla PPP konusunda önemli fikirler üretmi bulunan Sayn Hamdi BOYACI’ya, IFSL ve the CityUK bünyesinde PPP çalmalarnn duayenlerinden deerli hukukçu, ngiltere’de yaptm çalmalarda ve sonrasnda hep desteini gördüüm Sayn Stephen HARRIS’e ve burada isimlerini sayamadm bu çalma sürecinde desteklerini gördüüm bütün dostlarma teekkür ederim.

Eserin önsözlerini yazma lütfunda bulunan Cumhurbakanmzn Badanman Sayn Bahaettin CEBEC’ye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müstear Sayn Metin KLC’ye ve kymetli hocam, tez danmanm Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öretim Üyesi Sayn Prof. Dr. Gökhan ANTALYA’ya, önsözleri ile ahsm ve çalmam onurlandrm bulunmalar nedeniyle ükranlarm arz ederim.

Eserin yayna hazrlanmas aamasnda uzun, yorucu ve titiz çalmalar ile eserin kimliini bulmasnda emeini esirgemeyen sevgili dostum Dr. Ouz CANER’e ve kapak tasarmn büyük bir sabr ve titizlikle yapan HERO Marka & letiim Hizmetleri firmas sahibi Sayn Hakan KAHRAMAN ve ei Nazan KAHRAMAN ’na teekkürü bir borç bilirim.

Akademik çalmalarm ve youn mesai tempom içinde her zaman maddi ve manevi destei ile çalma azmimi artran müfik eim Tuba KEL’ye ve babasn çalmalaryla paylaan olum A. Tark KEL’ye gösterdikleri, anlay, sabr ve fedakârlklar için ne kadar teekkür etsem azdr.

Son olarak, bütün çalmalarda olduu gibi bu çalmada da amaç, kendisinden sonra yaplacak çalmalara yardmc olmaktr. Bu eserdeki bütün eksik ve kusurlar bana aittir. Bu yönüyle elinizdeki bu çalmann kendinden sonra yaplacak akademik çalmalarda ve projelerde fayda salamas ana dileimdir.

10.01.2012 Mecidiyeköy - Istanbul

Avukat Y. Doç. Dr. Ahmet T. KEL

 


ÇNDEKLER


ÖNSÖZ- Metin KLC 9
ÖNSÖZ – Bahaettin CEBEC 7
ÖNSÖZ – Prof. Dr. Gökhan ANTALYA 9
ÖNSÖZ – Dr. Ahmet T. KEL 10
ÇNDEKLER 13
KISALTMALAR 25

GR
1. KONUNUN ÖNEM 29
2. TERM SORUNU 40
3. KAMU ÖZEL SEKTÖR BRL (PPP) KAVRAMI 42
4. BENZER KURUMLAR LE LKS 47
4.1. ÖZELLETRME LE LKS 47
4.2. KAMU HALELER LE LKS 57
5. EKONOM POLTKASI OLARAK PPP VE NEDENLER 61
6. AB’de PPP 63
7. PPP UYGULAMALARININ ANAYASAL SINIRLARI 69

BRNC BÖLÜM
TÜRKYE’DE PPP
1. HUKUK GELM 78
2. YETKL KURUM SORUNU 84
3. PROJE VE FNANSMAN DARES TEKLATI (PPP iDARES) 87
3.1. SYAS KARAR MERC - KAMU PROJELER YÜKSEK KONSEY 90
3.2. PROJE VE FNASMAN DARES BAKANLII 92
3.3. PROJE VE FNANSMAN DARES KURULU 94
3.4. YÜKSEK STARE HEYET 95

KNC BÖLÜM
HALE SÜREC VE HALENN SONUÇLANDIRILMASI
1. GENEL OLARAK 99
2. PROJE SÜREC 99
3. DEER TESBT VE USULÜ 111
3.1. Gerçek Deerin Belirlenmesi 111
3.2.Deer Tesbit Komisyonu 112
3.3. Deer Tespit Usulü 114
4. Risk Analizi ve Paylam 116
5. hale Komisyonu 121
6. halenin Duyurulmas 122
7. hale artnamesi 123
8. halelerde Geçerli lkeler 129
8.1. effaflk lkesi 131
8.2. Kamuoyu Denetimi lkesi 133
8.3. Rekabetin Salanmas lkesi 134
8.4. Eit Muamele lkesi 138
8.5. Güvenilirlik lkesi 138
8.6. Gizlilik lkesi 139
8.7. Projenin Uygun artlarla ve Zamannda Yaplmas lkesi 140
8.8. Kaynaklarn Verimli Kullanlmas lkesi 140
8.9. Birletirilemezlik ve Bölünemezlik lkesi 142
9. PPP hale Usulleri 143
9.1.Açk hale Usulü 147
9.2.Rekabetçi Diyalog Usulü 148
9.3. Kapal Teklif Usulü 151
9.4. Pazarlk Usulü 152
9.5. Açk Artrma veya Eksiltme Usulü 153
9.6. Belirli stekliler Arasnda hale Usulü 153
9.7. Müzakere Usulü 154
10. Danman Seçimi haleleri 154
11. halenin sonuçlandrlmas 161
11.1. Ekonomik Açdan En Avantajl Teklif 165
11.2. Proje irketinin (SPV) Yaplandrlmas 168
11.3. Sözlemenin Yaplmas Sorumluluu 168
12. PPP Sözlemesinin Yaplmas 169
13. YEREL YÖNETMLERDE PPP 171
14. MAL YÜKÜMLÜLÜKLERDEN MUAFYET 182
15. UZUN SÜREL BORÇLANMA VE BÜTÇEYE ETKS 183

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PPP PROJELERNN HUKUK YAPISI
1. GENEL OLARAK 185
2. UYGULANACAK LKELER VE LKELERN HUKUK ÖNEM 186
2.1. Yatrm Projelerinin Seçiminde Fayda/Maliyet Analizi’nin Dikkate Alnmas 189
2.2. En yi Finansal Kaynan En Uygun Finansman mkân ile Temin Edilmesi 190
2.3. Proje Risklerinin Riski En yi Yönetecek Tarafa Ait Olmas 191
2.4. Ekonomik veya Sosyal Kalknmaya Katkda Bulunmas 199
2.5. Yatrmn vedilikle Tamamlanmas ve Hizmetin Aksaksz Yürütülmesi 199
2.6. Uygulamalarda Rekabetin Korunmas 200
2.7. Uygulamalarn Eit Muameleye Dayal, Açk ve effaf Usullerle Yaplmas 202
2.8. darelerin Kendi Görev Alanlar Kapsamnda Proje Üretmeleri 206
2.9. Garantinin Miktar ve Süresinin Piyasann leyii ile Uyumlu Olmas 206
2.10. Garantilerin Finansman Dengeleri ile Uyumlu Olmas 207
2.11. Devlet Yardmlarna likin Genel Kurallara Uyma 207
2.12. darelerin Uygulayacaklar PPP Yöntemini Belirlemekte Esnek Olmas 208
2.13. Projelerde Baka Bir Kamu Biriminin Aday ve/veya stekli Olamamas 209
2.14. Tabii Kaynaklarn Sadece letme Hakknn Verilebilmesi 210
3. PPP PROJELERNN HUKUK YAPISI 212
3.1. PPP SÖZLEMELERNN KARMA SÖZLEME NTEL 214
3.2. PPP PROJE MODELLERNDE KULLANILAN TEMEL HUKUK KURUMLAR 219
3.2.1. ESER MEYDANA GETRME - YAPIM 230
3.2.1.1.Yapm Unsurunun Hukuki Nitelii ve Uygulanacak Hükümler 230
3.2.1.2. Yapm Unsurunun Özellikleri 232
3.2.1.2.1. PPP Projelerinde Yapm Unsurunun Nitelii ve Taraflar 232
3.2.1.2.2. Yapmn Konusu 235
3.2.1.3. PPP Projelerinin Yapm Unsurunda Yüklenicinin Borçlar 238
3.2.1.3.1.i Sadakat ve Özenle Yapma Borcu 238
3.2.1.3.1.1. Genel Olarak Sadakat ve Özen Borcu 238
3.2.1.3.1.2. Basiretli Tacir Gibi Davranma Yükümlülüü 247
3.2.1.3.1.2.1. i ile lgili Konularda Her Türlü Riski Öngörme 250
3.2.1.3.1.2.2. Uzmanlk Alanlarnda Normal Tacirden Daha Fazla Özen Gösterme 251
3.2.1.3.1.2.3. Projeyi Gerçekletirecek ve Zarar Önleyecek ekilde e Girime 253
3.2.1.3.1.2.4. Risk Tayan Konuda Kar Akide Açkça Uyarda Bulunma 255
3.2.1.3.1.2.5. Zarar Riski Tayan Konuda Kar Tarafn Talimatna Göre Hareket Etme 256
3.2.1.3.2.ahsen fa Borcu 257
3.2.1.3.3.Araç, Gereç ve Malzeme Salama Borcu 264
3.2.1.3.4. dareyi Bilgilendirme ve hbar Borcu 266
3.2.1.3.5. e Zamannda Balama ve Devam Etme Borcu 270
3.2.1.3.6. Meydana Getirdii Eseri Teslim Etme Borcu 273
3.2.1.3.7. Ayba Kar Tekeffül Borcu 276
3.2.1.4. PPP Projelerinin Yapm Unsurunda darenin Borçlar 282
3.2.1.4.1. Ücret Borcu 282
3.2.1.4.2. Dier Borçlar 287
3.2.1.5. PPP Projelerinin Yapm Hükümlerinin Sona Ermesi 287
3.2.2. KRALAMA 289
3.2.2.1. PPP Projelerinin Kira Unsurunun Taraflar 290
3.2.2.2. PPP Projelerinin Kira Unsuruna Uygulanacak Hükümler 293
3.2.2.3. Kirann Konusu ve Çeitleri 294
3.2.2.3.1 Kira Konusu Eyann Tanr ya da Tanmaz Olmasna Göre 295
3.2.2.3.2.Kira Konusu Eyann Hâslat Getiren Bir ey Olup Olmamasna Göre 295
3.2.2.4. Kira ve Ürün/Haslat Kiras Sözlemeleri Bakmndan PPP Projeleri 296
3.2.2.5. PPP Projelerinin Kira Unsurunda ekil ve Süre 296
3.2.2.6. PPP Projelerinde Kiralayann Borç ve Yükümlülükleri 299
3.2.2.6.1. Kullanmaya Elverili Durumda Bulundurma Borcu 299
3.2.2.6.2. Kiraya Verenin Kiralanann Ayplarndan Sorumluluu 301
3.2.2.6.2.1. Kiralanann Sözleme Amacna Uygun Kullanlmasna Mani artlar Bulunmas 304
3.2.2.6.2.2. Kiralanandaki Aybn Sözlemede Öngörülen Kullanma Elverili Olmamas 305
3.2.2.6.2.3. Kiralanandaki Aybn Gizli Olmas 305
3.2.2.6.2.4. Tekeffül Borcunun Sözleme ile Snrlandrlmas veya Kaldrlmas 307
3.2.2.6.2.5. Kiracnn Mecuru Muayene Ederek Ayp hbarnda Bulunmas 308
3.2.2.6.3.Zapttan Sorumluluk 311
3.2.2.6.3.1. Üçüncü Kiilerin Haklar Dolaysyla Zapttan Sorumluluk 311
3.2.2.6.3.2.Kiralanann Sözlemenin Kurulmasndan Sonra El Deitirmesi 312
3.2.2.6.4.Vergi ve Masraflar Ödeme Borcu 315
3.2.2.7.PPP Projelerinde Kiracnn Borçlar ve Yükümlülükleri 316
3.2.2.7.1.Genel Olarak 316
3.2.2.7.2. Kira Bedeli Borcu 316
3.2.2.7.3. Kiracnn Kiralanan Özenle Kullanma ve Komulara Sayg Gösterme Borcu 318
3.2.2.7.4. Muhafaza çin Özen Gösterme ve hbarlar Yapma Yükümlülüü 319
3.2.2.7.5.Alt Kira Sözlemeleri Sorunu 320
3.2.2.7.6. Kiracnn Kiralanan Geri Verme Borcu 321
3.2.2.8. PPP Projelerinde Kira Sözlemesinin Sona Ermesi ve Sonuçlar 322
3.2.2.8.1.Genel 323
3.2.2.8.2.Kira Sözlemesinin Sona Ermesi Halleri 323
3.2.2.8.2.1. Sözlemenin Kendiliinden Sona Ermesi ve Yenilenmesi Sorunu 324
3.2.2.8.2.2. Kira Sözlemesinin Dier Sebeplerle Sona Ermesi 325
3.2.2.8.3.Kiracnn Tahliyesi Durumu ve Tabi Olaca Hükümler 326
3.2.2.8.3.1.Genel Olarak 326
3.2.2.8.3.2. Kiraya Verenin dare Kiracnn Özel Kii Olduu Durum 326
3.2.2.8.3.2.1 Tahliyenin Hukuki Rejimi 327
3.2.2.8.3.2.2. Tahliyenin Zorunlu Sonucu 332
3.2.2.8.3.3.Kiraya Verenin Özel Sektör Kiracnn dare Olduu Durum 334
3.2.3. LETME HAKKININ VERLMES 336
3.2.3.1. Tanm 336
3.2.3.2.Hukuki Nitelii ve Tabi Olaca Hükümler 338
3.2.3.3. letme Hakknn Devri Sözlemesinde Süre 340
3.2.3.4. letme Hakk Devri Sözlemesinin Unsurlar 342
3.2.3.4.1.Kullanmn ve letilmenin Özel Sektöre Braklmas 342
3.2.3.4.2.Kullanma ve letme Karl Ödenen Bedel 344
3.2.3.5. PPP Projelerinde ve Özelletirme Uygulamalarnda letme Hakknn Devri 345
3.2.3.6. letme Hakknn Devri Sözlemesinde Kamu Kesiminin Borçlar 349
3.2.3.6.1.Kullanmaya ve letmeye Elverili ekilde Teslim Borcu 349
3.2.3.6.2. Sözleme Süresince Kullanmaya ve letmeye Elverili Durumda Bulundurma Borcu 350
3.2.3.6.3. Ayba Kar Tekeffül Borcu 351
3.2.3.6.4.Zapta Kar Tekeffül Borcu 352
3.2.3.6.4.1. Üçüncü Kiilerin Haklar Dolaysyla Zapta Kar Tekeffül Borcu 352
3.2.3.6.4.2. Sözleme Konusunun Sözlemenin Kurulmasndan Sonra Temliki 353
3.2.3.6.5.Vergi ve Mükellefiyetleri Ödeme Borcu 356
3.2.3.7. letme Hakknn Devri Sözlemesinde Özel Sektörün Borçlar 356
3.2.3.7.1. yi letme Borcu 357
3.2.3.7.2. letme Konusunun yi Bir Halde Muhafazas çin Özen Gösterme Borcu 358
3.2.3.7.3. letmenin Gerektirdii Olaan Giderleri Yapma Borcu 359
3.2.3.7.4. hbar Borcu 366
3.2.3.7.5. letme Hakknn Bakasna Devri 367
3.2.3.7.6. letme Hakkn Devralmann ve Kullanmann Bedeli 369
3.2.3.7.7.letmenin Geri Verilmesi Borcu 369
3.2.3.8.letme Hakknn Devri Sözlemesinin Sona Ermesi 369
3.2.4. ORTAKLIK 371
3.2.4.1. Akdi PPP - Kurumsal PPP 371
3.2.4.2. Geleneksel Yaklam 381
3.2.4.3. Finansör Kontrolünde Proje Yönetimi 381
3.2.4.4. SPV’de Görev Dalm 386
3.2.4.4.1 Kamu Sektörü 386
3.2.4.4.1.1. Olaan Konularda PPP 387
3.2.4.4.1.2. Stratejik Konularda PPP 388
3.2.4.4.2 Proje irketi 395
3.2.4.4.2.1. Yapm lerini Yapmak 395
3.2.4.3.2.2. Hizmeti Üretmek ve Sunmak 396
3.2.4.3.2.3. Hizmetin Öngörülen Standartlara Uygun Olmas 397
3.2.4.3.2.4. Proje çin Gerekli Finansmann Salanmas 397
3.2.4.3.2.5. Sözlemeye Odaklanmak ve Esasl Deiikliklerde Sözlemeyi Revize Etmek 397
3.2.4.2.3.6. Sözleme Konusu Tesisat dareye Devretmek 399
3.2.4.4.3. Finansörler 400
3.2.4.4.4. Alt-yükleniciler 402
3.2.4.4.5. Danmanlar 403
3.2.4.4.6. Deerlendirme Kurulular 403
3.2.4.4.7. Sigorta Kurumlar 404
3.2.5. MENKUL KIYMETLETRME 405
3.2.5.1. Genel Olarak PPP Projelerinde Menkul Kymetletirme 406
3.2.5.2. Menkul Kymetletirme Yöntemleri 407
3.2.5.2.1. Halka Arz 407
3.2.5.2.2. Gerçek veya Tüzel Kiilere Blok Sat 412
3.2.5.2.3. Gecikmeli Halka Arz çeren Blok Sat 415
3.2.5.2.4. Çalanlara Sat 417
3.2.5.2.5. Borsada Normal ve/veya Özel Emir le Sat 420
3.2.5.2.6. Menkul Kymetler Yatrm Ortaklklar – Menkul Kymetler Yatrm Fonlarna Sat 422
3.2.5.2.6.1. SPK’nn PPP Tebliinin Menkul Kymetletirme Esas 423
3.2.5.2.6.2. Genel Olarak 423
3.2.5.2.6.3. Portföy letmecilii Faaliyet izni ve Kayda Alma 426
3.2.5.2.6.4. Paylarn Arz 427
3.2.5.2.6.5. Nitelikli Yatrmclara ve Önceden Belirlenmi Yatrmclara Arz 428
3.2.5.2.6.6. Borsaya Kotasyon 429
3.2.6. SINIRLI AYN HAKLARIN TESS 430
3.3. PPP PROJELERNDE KULLANILABLECEK ÖZEL HUKUK KURUMLAR 436
3.3.1. FRANCHISING 436
3.3.2. KNOW-HOW 438
3.3.3. JOINT-VENTURE 439
3.4. DARENN YETKLENDRME YÖNTEMLER 442
3.4.1. mtiyaz Usulü 444
3.4.2. ltizam Usulü 447
3.4.3. Müterek Emanet Usulü 448
3.5. YAYGIN PPP MODELLER 448
3.5.1. Yap-let 453
3.5.2. Yap-let-Devret 456
3.5.3. Yap-Sahip Ol-let 470
3.5.4. Yap-Sahip Ol-let-Devret 471
3.5.5. Yap-Kirala-Devret 471
3.5.6. Gelir Ortakl Modeli 473
3.5.7. Sair Yöntemler 479

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PPP UYGULAMALARINDAN DOAN UYUMALIKLAR
1. GENEL OLARAK 480
2. PPP UYGULAMALARINDA YARGISAL DENETM 482
2.1. MTYAZ NTELNDEK PPP UYGULAMALARININ HUKUK DENETM 482
2.2. MTYAZ NTELNDE OLMAYAN PPP UYGULAMALARININ HUKUK DENETM 485
2.2.1. Görevli ve Yetkili Yarg Yeri 486
2.2.1.1. PPP Kapsamnda ve Programndaki Kurulularn ve lemlerinde 486
2.2.1.2. hale leminin Kendisi Hakknda 487
2.2.1.3. PPP halesinin Sonuçlanmasndan Sonra Doan Uyumazlklarda 490
2.2.1.3.1. Yüklenici ile dare Arasndaki Sözlemeden Doan Davalar 490
2.2.1.3.2. Yüklenici ile dare Arasnda Tahkim 492
2.2.1.3.3. Hizmet Kusuruna Dayal Davalar 494
2.2.1.3.4. Yüklenici ile Üçüncü Kiiler Arasnda Çkan Uyumazlklar 494
2.2.2. Taraf Sfat 495
2.2.2.1. Davac 498
2.2.2.2. Daval 509
2.3. HALE SONRASINDA ÇIKAN UYUMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 510
SONUÇ 522
KAYNAKÇA 526

 

Resim

GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı