1 2 4 5
Haberler
Group Law Hukuk Brosu Kilim Mobilyann Hisse Senetlerinin Almnda Kilim Mobilyann Vekilliini Yapyor
Group Law Hukuk Brosu Kayseri ehir Merkezindeki BOSCH Datc Firmalarnn Taahhtleri Hakknda Rekabet Kurulu Tarafndan Yrtlen Soruturmada Hukuki Danmanlk Yapt
Group Law Hukuk Brosu, Rzgar Enerjisi Santrali Projesinde Hukuki Danmanlk Yapyor
Rekabet Kurulu, Kozmetik ve Temizlik rnleri Sanayicileri Dernei(KTSD) ve Sabun ve Deterjan Sanayicileri Dernei (SDSD) Aleyhine Soruturmann Gerekli Olmadna Karar Verdi
Group Law Hukuk Brosu Kaliteli Konut Finansman iin Yepyeni Bir Model Oluturdu
Group Law Hukuk Brosundan Fikri Mlkiyet Hukukuna Yeni Bir Boyut Kazandracak ki Mhim Dava
Group Law Hukuk Brosundan zelletirme Sektrnde nemli Bir Baar Daha
Euro Med PPP(Kamu-zel Sektr birlii) & Proje Finans: Cazip Altyap Yatrmlarn PPP Reformlar ve Proje Finansman zmleri Araclyla Harekete Geirmek
Altyap Projesi Hazrlanmas, Yaplandrlmas ve Finansman; Finansal Geliim Kurumlar ve Blgesel Kalknma Ajanslar altay
Av. Dr. Ahmet Ke�li �er�eve Dergisi�nin �Verimli Kalk�nma ��in Finansal Perspektif� �zel Say�s�n�n Edit�rl���n� Yapt�
DNYADA EN IYI 500 VE LKEMZDE LK 3'TEK HUKUK BROLARI SIRALAMASI AIKLANDI
Group Law Firm Gaziantep Toplu Tama yiletirme Program halesine Giriyor
Group Law Firm Bursa Atk Su Projesi-II Hukuk Danmanl halesini Kazand
7. Geleneksel PPP Zirvesinden PPP Mesaj
Ingiltere Bakonsolosu Bayan Jessica Hand'in 20 ubat 2012 Tarihinde Proje Finansman ve PPP Konusunda Karlkl likileri Gelitirmek in Fatih niversitesi'ni Ziyareti
Dr. Ahmet Keli nin PPP Projelerinin Hukuki Rejimi simli Kitab Yaynland
Group Law Firm Kanada Konsolosluu ile International PPP Platform Turkiye Ortak Programna Katld
Av. Dr. Ahmet Ke�li �er�eve Dergisi�nin �Verimli Kalk�nma ��in Finansal Perspektif� �zel Say�s�n�n Edit�rl���n� Yapt�

Group Law Firmas� Kurucu Orta�� ve International PPP Platform Türkiye Kurucu Ba�kan� Av. Dr. Ahmet Ke�li’nin,  MÜS�AD(Müstakil Sanayici ve ��adamlar� Derne�i) taraf�ndan üç ayda bir ç�kar�lan Çerçeve Dergisi’nin Verimli Geli�im için Finansal Perspektif bölümüne editör olarak atand���n� duyurmaktan mutluluk duyar�z. Dergi, Türkiye’de içinde Bakanlar�n ve Bakanl�klar�n da bulundu�u üst düzey karar mercilerine ve siyasilere, finansal kurulu�lara, �irketlere ve farkl� firmalara da��t�lmaktad�r. Dr. Ke�li’nin kitaplarda, çe�itli kitaplardaki k�s�mlarda ve hakemli dergilerde yay�nlanm�� birçok makalesi mevcuttur. Ayr�ca yak�n zamanda Dr. Ke�li’nin London AIM Market ‘te(sayfa 48-58) makalesi yay�nlanm��t�r. Her y�l 5 milyar dolar yat�r�m yapan 15.000 �irketi temsil eden 5000 üyesi bulunan Türkiye’nin en büyük ticaret derneklerinden biri olan MÜS�AD, 1.200.000 ki�iyi istihdam etmekle beraber Türkiye’nin ihracat gelirine 17 milyar dolar katk� yapmaktad�r. Merkez ofisi �stanbul’da olan MÜS�AD’�n tüm Türkiye’de 31 �ubesi ve 44 ülkede 94 ileti�im noktas� bulunmaktad�r. Ayr�ca, fuarlar�, kongreleri, konferanslar�, i� gezileri ve heyetleriyle, i� toplant�lar� ve ekonomiye, tüm sektörlere ve i� camias�na yönelik yay�nlar�yla uluslararas� bir kimli�e sahip MÜS�AD, Türkiye’nin gayri safi yurt içi has�las�na %15’lik bir katk� yapmaktad�r.

Resim

GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı