1 2 4 5
alma Alanlar
Enerji Piyasas� Hukuku (Elektrik - Petrol ve Gaz)

    Group Law Firm avukatlar�; elektrik, do�algaz ve di�er enerji türlerinin sat�n al�nmas�, sat�lmas�, nakledilmesi, depolanmas�, da��t�lmas� ve geli�tirilmesi de dâhil olmak üzere ticari ve düzenleyici konularda uzmand�r. Ekibimiz, enerji sektörüne yönelik kapsaml� ve köklü bir geçmi�e sahip bulunmaktad�r. Enerji �irketlerini, ulusal ve uluslar aras� birçok projede temsil etmekteyiz.

    Müvekkillerimize, enerji kaynaklar�n�n paraya çevrilmesi ve enerji sektörüne ili�kin çe�itli faaliyetler için finansman sa�lanmas� konusunda hukuksal dan��manl�k hizmeti sunmaktay�z. Di�er sanayi kollar�ndaki özel uygulama alanlar�m�zda oldu�u gibi; kurumsal yönetim, i�lemler, finans ve dava takibine yönelik geleneksel etkilili�imizi, uzmanla�m�� bilgimizle birle�tirmekte ve bu sayede müvekkillerimize hem genel ve hem de özgün hususlarda bütüncül bir dan��manl�k hizmeti sunmaktay�z.

    Büromuz, “sanayiyi bütüncül olarak alg�lama” yakla��m� nedeniyle; birle�me ve devralmalar, proje geli�tirme ve finansman�, öz sermaye ortakl��� ve kredilendirme, in�aat ve mühendislik sözle�meleri, do�al çevre, yeniden yap�land�rma ve özelle�tirme, rekabet, uyu�mazl�klar�n çözümlenmesi ve sair bütün hukuki meselelerde hizmet sunabilecek uzman bir kadroya sahiptir.
 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı