1 2 4 5
Yaynlarmz
Makaleler

II. PUBLICATIONS IN TURKISH

 1. “Türk Sermaye Piyasasnda Bir Finansman ve Tedavül Arac Olarak Kâr-Zarar Ortakl Belgesi”, A.Ü. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 7, S.3-4 Kasm 1988, sh..277-288.
 2. “Borçlar Kanununun 180. Maddesine Göre ki letmenin Birlemesi”, A.Ü. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 1-2, Kasm 1989.
 3. “Tahvil Sahipleri Genel Kurulu”, Yargtay Dergisi, C. 16, S. 4, Ekim 1990.
 4. “cilerin Serberst Dolam Açsndan Avrupa Sosyal art ve Avrupa Ortak Pazar Anlamasnn  Birlikte Deerlendirilmesi”, AÜ BF Dergisi, Kasm 1990, C.8, Say: 3-4.
 5. “Dorudan Doruya radi Temsilde Özel Temsil Yetkisi Gerektiren Haller”, stanbul Barosu Dergisi, C. 6, s. 1-2-3, 1991.
 6. “Türk Hukukunda Sigorta Acentas Olabilme artlar”, Yargtay Dergisi, C. 17, S. 3, 1991.
 7. “Türk Hukukunda Özel Bir Boanma Sebebi Olarak Cana Kast ve Pek Fena Muameleler”, AÜ BF Dergisi, Kasm 1992, C.9, Say: 3-4.
 8. “AT Ortaklklar Hukukunda Yeni Pay Alma Hakk”, A.Ü. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 1-2, sh. 211, 1993.
 9. “Türkiye’de Özelletirme Uygulamalar ve Özelletirmeye Hakim lkelerden Birisi Olarak Rekabetin Korunmas”, 12 Kasm 1998 tarihinde Erzincan da Düzenlenen Özelletirme Sempozyumunda Sunulan Bildiri.
 10. “Devlet Memurlarnn Anonim irkete Kurucu Ortak Olup Olmayaca Sorununu Üzerine Düünceler”, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi C. II, S. 1, 75. Yl Armaan, sh. 161-175, Erzincan 1998.
 11. “Ruhsatnamesiz Bir Sigortac le Yaplan Sigorta Sözlemelerinin Hukuki Durumu ve Çözüm Önerileri”, Prof. Dr. Erdoan Morolu’na 65. Ya Günü Armaan, stanbul 1999.
 12. “Anonim Ortaklkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarndan Sorumluluu”, Prof. Dr. Erdoan Morolu’na 65. Ya Günü Armaan, stanbul 1999.
 13. “K’nun 251. Maddesinin 2. Fkras Üzerine Bir nceleme”, A.Ü.E.H.F.Dergisi 1999, S.1.
 14. “1968 Tarihli 1 Nolu Avrupa Topluu irketler Hukuku Konsey Yönergesi”, A. Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1., 1999.
 15. “Noter lemlerinden Çeviri lemi”, T.N.B.H. Dergisi 1999, S.101.
 16. “Anonim Ortaklkta hraç Primleri (Agio)”, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4., S. 1-2, 2000.
 17. “Avrupa Topluluunun Anonim irketlerin Birlemesine likin 3 Nolu irketler Hukuku Konsey Yönergesi”, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergi, C. 4, S. 1-2, 2000.
 18. “Ortaklk Hukukunda Mesafe Ötesi Sürümler ve Sigorta”, Prof. Dr. Tahir Çaa’nn Ansna Armaan, stanbul 2000.
 19. “nternette Cins ve Meslek simlerinin Alan smi Olarak Kullanlmas ve Ortaya Çkan Sorunlar”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt IV, Say 1-2, Erzincan 2000.
 20. “nternette Alan simleri Uyumazlklarnda Çözüm Araylar ve Wipo Ara Raporu” Aysel Çelikel’e Armaan 2001.
 21. “Bireysel Emeklilik Kanuna Eletirel Bir Yaklam”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.V, S. 1-4 (2001) (ortak çalma/ikinci yazar) 10. Yl Armaan.
 22. “Hukuki Açdan Kitlelere E-Posta Gönderilmesi”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.V, S. 1-4 (2001) 10. Yl Armaan.
 23. “Bir Federal Mahkeme (BGE 110 III 30-32) Karar ve Deerlendirilmesi”, A.Ü.E.H.F.Dergisi 2001, S.1-4.
 24. “Kambiyo Senetlerinden Çek’e Dayanarak Yaplan Haciz Yoluyla Takipte Yetkili cra Daireleri”, H.Domaniç Armaan, stanbul 2001.
 25. “Tüzel Kiilerin Davada Temsili”, A.Ü.E.H.F.Dergisi, 75. Yl Armaan, 2001.
 26. “Yeni Alman Aciz Kanununun Genel Hükümleri”, A.Ü.E.H.F.Dergisi, 10. Öretim Yl Armaan, 2001.
 27. “Kooperatif Üyelerinden Yönetim Kurulu Kararna Dayanlarak Alnan Lehtar Ksm Bo Emre Yazl Senetlerin Hukuki Durumu”, Bursa SMMMO, BLANÇO Dergisi, Yl:3, Say:21, Nisan 2001.
 28. “Vize Alnamamas Sebebiyle Uluslararas Turlarn Gerçekletirilememesinden Doan Hukuki Sorumluluk”, Prof. Dr. Hayri DOMANÇ’e Armaan, stanbul 2001.
 29. “AT Andlamasnn 81/3 Maddesinin Dikey Anlama ve Uyumlu Eylemlere Uygulanmas Hakknda 22 Aralk 1999 Tarih ve 2790/1999 (AT) Sayl Komisyon Tüzüü”, (Çeviri), Ankara Barosu Fikri Snai Mülkiyet ve Rekabet Dergisi, Yl:1, Cilt:1, Say:2, Ankara 2001.
 30. “lam Niteliinde Saylan Noter Senetlerine Dayanarak Yaplan laml cra Takibinde Takibin cra Tetkik Merciince Geri Braklmas”, A.Ü.E.H.F.Dergisi, 10. Öretim Yl Armaan, 2001.
 31. “Avrupa Topluluu Gümrük Birlii'nin Oluumu Sürecinde  Gümrük Vergileri ve E Etkili Yükümlülüklerin Kaldrlmas”, Bursa SMMMO,BLANÇO Dergisi,Yl:3,Say:22,Haziran 2001.
 32. “Avrupa Birlii Konseyinin Aciz Prosedürü Hakkndaki 29 Mays 2000 tarih ve 2000/1346 sayl Tüzüü”, A.Ü.E.H.F.Dergisi 2001, S.1-4.
 33. “Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Evrakn Teblii Hakkndaki Avrupa Konseyi Tüzüü”, A. Çelikel Armaan, stanbul 2001.
 34. “6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsili Usulü Hakkndaki Kanuna Göre Hacizden Doan stihkak Davalar”, A.Ü.E.H.F.Dergisi 2001, S.1-4.
 35. “Noter lemlerinde Sahtelik”, T.N.B.H. Dergisi 2001, S.110.
 36. “Bilgi Toplumu ve Hukukçu”, E-Akademi, Mart 2002 (www.e-akademi.org).
 37. “zinsiz Bilgisayar Programlar Kullanm ve mha Talebi”, Prof.Dr. Ömer Teoman’a Armaan, stanbul 2002.
 38. “Hamm Yüksek  Eyalet Mahkemesinin htiyati Tedbir Yoluyla Alan smi Kullanmnn terk edilmesine likin 31.05.2001 Tarihli Karar ve  Deerlendirilmesi”, E-Akademi. Org., Mart 2002.
 39. “Ses ve Görüntü Tayclar le Bunlar Kayda Yarayan Araçlardan Yaplacak Kesinti” Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armaan, stanbul 2002.
 40. “Alman Federal Mahkemesinin Adi irketin Hak ve Taraf Ehliyetine Sahip Olduu Hakkndaki 29.01.2001 Tarihli Karar”, Ö. Teoman Armaan, stanbul 2002.
 41. “Federal Mahkemenin 17.07.1983 Tarihli Kararnn (BGE 109, III 87-89) Çevirisi”, BATDER., Haziran 2002.
 42. “Türk Hukukunda Bir Sorun: Tescil Edilmemi ve Koruma Süresi Dolmu Endüstriyel Ürünler ve Konuya likin Bir Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Kararnn Takdimi”, Ankara Barosu Fikri Snai Mülkiyet ve Rekabet Dergisi, Yl:2, Cilt:2, Say:2, Ankara 2002.
 43. “Poliçede Zamanam Sürelerinin Balangc”, Prof.Dr. Ömer Teoman’a 55. Ya Günü Armaan, stanbul 2002.
 44. “551 Sayl KHK Hükümlerine Göre Üniversite Mensuplarnn Bulular”, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergi, C. 6, S. 1-2, 2002.
 45. “Maddi Patent Hakknn Tarihi Geliimi”, Wipo Etkinlikleri Paneli, 26 Nisan 2002, Erzincan.
 46. “spat Sistemimizin Mevcut Durumu ve Elektronik mzann Bu Sistemdeki Yeri”, E-Akademi.Org., Nisan 2002.
 47. “Türkiye Biliim uras Hukuk Raporu” (Dier Çalma Grubu Üyeleri le Birlikte) Ankara 2002.
 48. “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Haczin Konusu”, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Sempozyumu, Kültür Bakanl, Ankara 2002.
 49. “Medeni Yargda Avukatlk”, A.Ü.E.H.F.Dergisi 2003, S.1-2.
 50. “nternet Üzerinden Avukatlk ve Reklam Yasa”, E. Önen Armaan, stanbul 2003.
 51. “ Mahkemesi Kararlarnn Katlma Yoluyla Temyizi Mümkün Müdür?” A.Ü.E.H.F.Dergisi 2003, S.1-2.
 52. “Noterlik ve Hukukumuzdaki Önemi” T.N.B.H. Dergisi 2003, S.118.
 53. “Kambiyo Senetlerinde Zamanam Süreleri”, Prof.Dr. Fahiman Tekil’e Armaan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayn, stanbul 2003.
 54.  “Yeni Çek Kanununun Çekin Zorunlu Unsurlarna Etkisi ve Ortaya Çkacak Sorunlar”, www. e-akedemi.org Aylk nternet Dergisi, Nisan 2003.
 55. “Sigorta Hukukunda Emredici Hükümler ve Yargtay Kararlar”, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 2003.
 56. “Bioteknolojik ve Genetik Çalmalarn Patentlenebilirliinin Hukuk Politikas Açsndan Deerlendirilmesi”, Hukuk ve Adalet, Say 4, Ekim Aralk 2004.
 57. “Türkiye’de Fikri Haklar”, Açk Tartma, Güncel Hukuk Dergisi, Say 11, Kasm 2004.
 58.   “Malvarlnn Terki Suretiyle Konkordato”, st. Barosu Dergisi, 2004/3.
 59. “Patent Haklarnn Korunmas Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama eklini Gösterir Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik Tasla Hakknda Deerlendirme”, E-Akademi Dergisi Nisan 2004, www.e-akademi.org.
 60. “Soybann Belirlenmesinde Genetik Analizlerin Kullanlmas ve Ortaya Çkan Sorunlar”, AÜHFD 2004. (Ortak çalma).
 61. “Sermaye irketleri le Kooperatiflerin Uzlama Suretiyle Yeniden Yaplandrlmas”, Yasa Hukuk Dergisi, stanbul 2004.
 62.  “Elektronik Posta Kutusu Kullanm le lgili Karlalan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, AÜHFD 2005 (Ortak Çalma).
 63. “Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Sigorta irketlerinin Mali Durumunun Bozulmas”, Mali Hukuk Dergisi Nisan 2005.
 64.  “Alan Adlar ve Tr. Alan Ad Politikalarna Eletirel Bir Yaklam”, E-Akademi Dergisi, Mays 2005, Say 39. www.e-akademi.org.
 65. “Türk Ticaret Kanunu Tasars’nn 6. Kitabnn Genel Hükümlerinin Deerlendirilmesi”, Sigorta Hukuku Dergisi, Özel Say, stanbul 2005.
 66. “551 Sayl Patent Haklarnn Korunmas Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamede Yaplan Deiiklikler”, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergi, C. 9, S. 1-2, 2005.
 67. “Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararlarnn Temyizi”, Maltepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005.
 68. “Adli Yardm Talebinin Zamanam Üzerine Etkisi”, st. Barosu Dergisi, 2005.
 69. “Bilirkiinin Reddi”, Kocaeli Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005.
 70. “Telekomünikasyon Düzenlemelerinin Hukuki lkeleri ve Eilimler”, K.K.T.C. le Türkiye Cumhuriyeti Telekomünikasyon Sektörlerindeki Gelimeler ve Yerel Uygulamalar Sempozyumu, 20 Mays 2005, Gazimogasa-Kbrs -Akademi Dergisi, Austos 2006, Say 54 (www.e-akademi.org).
 71. “HUMK m. 195’e likin Anayasa Mahkemesi Kararnn Deerlendirmesi ve Eletirisi” Legal Hukuk Dergisi, Eylül 2006.
 72. “Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmelii Deiiklii”, E-Akademi 2006 Haziran, Geniletilmi ekli Maltepe Hukuk Fak. Dergisi 2006.
 73. “Hukuk Yargsnda Temyiz Süresi”, stanbul Barosu Dergisi, Cilt:80, Say:2006/4, Temmuz-Austos 2006.
 74. “Türkiye’de Özelletirmenin Yasal Geliimi”, Yayna gönderilmektedir.
 75. “Özelletirilen letmelerdeki Personelin Hukuku Durumu - Özel Kanunlar ve Hukuku Yönüyle Karlatrmal nceleme”, Yayna Gönderilmektedir.

I. YABANCI DLDE ESERLER

1.   “The Annulment of General Meething Resolutions In Joint Stock Companies According to Turkish Commercial Law”, Journal of Faculty Economics, University of Atatürk V.9 N. 3-4, Kasm 1992.

2.    “Reception and Application in Turkey”, AUHFJ, 75. Year 2, No 2, 1998.

3.    “The Role of Exhaustion of Intellectual Property Rights in the Integration; Application of the Principle in the European Internal Market & Turkish Customs Union”, Prof. Dr. Erdoan MOROLU’na 65. Ya Günü Armaan, stanbul 1999.

4.   “Spamming im türkischen Recht - eine Bestandsaufnahme und Lösungsansätze”, JurPC Web-Dok. 226/2001, Abs. 1 – 17 (www.jurpc.de).

5.   “Wirkungen einer Fusion im engen Oligopol”, E-Akademi 2005, www.e-akademi.org/makaleler/edanis-1.htm.

6.   “Die Grenzen von ekonomischen Analysen bei Fusionen innerhalb der Europaeischen Union”, Yasa Rechtszeitschrift Jahr: 28 Nummer:258, 2005.

7.   “Sanierungsfusionen in der europäischen Fusionskontrolle” - in the publication process.


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı