1 2 4 5
Yaynlarmz
Konferanslar

PAPERS PRESENTED AT INTERNATIONAL AND NATIONAL CONFERENCES

 1. “Türk Ticaret Kanunu Madde 388’deki Yeter Saylar Hafifleten 3595 sayl Kanun Hükümlerinin Anonim irketlerin Ana Sözlemelerine Etkileri ve Yargtay Kararlar”, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, XVII. Ticaret Hukuku ve Yargtay Kararlar Sempozyumu, 9 Haziran 2000, Ankara.
 2. “Anonim Ortaklkta Yönetim Kurulunun Toplant Yetersays ve Yargtay Kararlar”, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, XVIII. Ticaret Hukuku ve Yargtay Kararlar Sempozyumu, 22 Haziran 2001, Ankara.
 3. “Alan smi Etrafnda Ortaya Çkan Hukuki Sorunlar”, Biliim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara 2001.
 4. “Fikri ve Snai Haklarn Haczi”, Ankara Barosu Uluslararas Hukuk Kurultay 2001.
 5. “Avrupa Topluluu Gümrük Birliinin Oluumu Sürecinde Mallarn Serbest Dolam”, Uluda Üniversitesi BF Semineri Teblii, Bursa 2002.
 6. “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Uygulanmas, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Ankara Barosu Uluslararas Hukuk Kurultay 2002, Açk Tartma 11 Ocak 2002.
 7. “Soybann Belirlenmesinde Genetik Analizlerin Kullanlmas ve Ortaya Çkan Sorunlar”, Onuncu Ulusal Adli Tp Günleri, 8-12 Ekim 2003, Aksu-Antalya.
 8. “Rekabet Hukuku Açsndan Fikri ve Snai Mülkiyet Haklar”, stanbul Barosu Meslek çi Eitim Semineri Teblii, stanbul 2003.
 9. “Endüstriyel Tasarmlarn Korunmas ve Tasarm Tescili”, stanbul Uluslararas Tasarm Bulumas, International Design Fair 2003 Teblii, Lütfi Krdar Spor ve Sergi Saray, 13 Ekim 2003.
 10. “Marka ve Rekabet Hukuku likisi”, AB Hukukunda Marka ve Tasarm Korumas Uluslararas Sempozyumu Teblii, stanbul Ticaret Üniversitesi, 31-31 Ekim 2003.
 11. “braz Süresini Geçiren Çek Hamilinin Hukuki Durumu ve Yargtay Kararlar” Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, XIX. Ticaret Hukuku ve Yargtay Kararlar Sempozyumu, 10 Mays 2003, Ankara.
 12. “Sigorta Genel lem artlarnn Denetlenmesi”, Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunlar ve Gelecei Sempozyumu, Türkiye Barolar Birlii, stanbul 19-20 Kasm 2004.
 13. “Sigorta lemlerinde nternetin Uygulamaya Konulmasyla Birlikte Ortaya Çkan Yeni Sorumluluklar, Rizikolar ve Bunnlarla lgili Sigorta Türlerine Olan Gereksinim”, Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunlar ve Gelecei Sempozyumu, Türkiye Barolar Birlii, stanbul 19-20 Kasm 2004.
 14. “Zorunlu Trafik Mali Mesuliyet Sigortasnda Sigortacnn Sorumluluunun Nitelii ve Sebepsiz Zenginleme”, XX. Ticaret Hukuku ve Yargtay Kararlar Sempozyumu, 24 Aralk 2004 Ankara.
 15. “Yeni Teknolojilerin Kullanm ve Avukatlk Mesleinin cras” Ankara Barosu Uluslararas Hukuk Kurultay 2004, 8 Ocak 2004.
 16. “Türk Ticaret Kanunu Tasars’nn Limited irketle likin Hükümlerinin Deerlendirilmesi”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, TÜRK TCARET KANUNU TASARISI SEMPOZYUMU, Bildiriler-Tartmalar, 27-28 Mays 2005, stanbul.
 17. “Vergi Kimlik Numarasnn Çekin Geçerliliine Etkisi”, XXI. Ticaret Hukuku ve Yargtay Kararlar Sempozyumu, Aralk 2005 Ankara.
 18. “Alan Ad Kullanm Dolaysyla Marka Hakknn hlali”, Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, stanbul Barosu, 15-16 Haziran 2005.
 19. “Sigorta Hukukunda Ar kusur ve Krmz Ik hlali”, Yargtay Kararlar ve Sigorta Hukuku Sempozyumu, Sigorta Hukuku Dergisi 2005.
 20. “Fikri Ve Snai Mülkiyet Hukukunun Koruma Alannn Genilemesi ve Ülke Hukuk Politikas Açsndan Deerlendirmeler”, Uluslararas Özel Hukuk Sempozyumu, Baku-Azerbaycan 2005.
 21. “Türk Ticaret Kanunu Tasars’nn Anonim ve Limited irketle likin Baz Hükümlerinin Deerlendirilmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, TÜRK TCARET KANUNU TASARISI, KONFERANS, Bildiriler-Tartmalar, 13-14 Mays 2005, Ankara.
 22. “Biyoteknolojik Bulularn Patentlenmesi”, Biyoteknoloji ve Hukuk Sempozyumu stanbul 2006.
 23. Kooperatif Üyelerinden Yönetim Kurulu Kararna Dayanlarak Alnan Lehtar Ksm Bo Emre Yazl Senetlerin Hukuki Durumu, Bursa SMMMO, BLANÇO Dergisi, Yl:3, Say:21, Nisan 2001.
 24. Vize Alnamamas Sebebiyle Uluslararas Turlarn Gerçekletirilememesinden Doan Hukuki Sorumluluk, Prof. Dr. Hayri DOMANÇ’e Armaan, stanbul 2001.
 25. AT Andlamasnn 81/3 Maddesinin Dikey Anlama ve Uyumlu Eylemlere Uygulanmas Hakknda 22 Aralk 1999 Tarih ve 2790/1999 (AT) Sayl Komisyon Tüzüü, (Çeviri), Ankara Barosu Fikri Snai Mülkiyet ve Rekabet Dergisi, Yl:1, Cilt:1, Say:2, Ankara 2001.
 26. Avrupa Topluluu Gümrük Birlii'nin Oluumu Sürecinde  Gümrük Vergileri ve E Etkili Yükümlülüklerin Kaldrlmas, Bursa SMMMO,BLANÇO Dergisi,Yl:3,Say:22,Haziran 2001.
 27. Türk Hukukunda Bir Sorun: Tescil Edilmemi ve Koruma Süresi Dolmu Endüstriyel Ürünler ve Konuya likin Bir Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Kararnn Takdimi, Ankara Barosu Fikri Snai Mülkiyet ve Rekabet Dergisi, Yl:2, Cilt:2, Say:2, Ankara 2002.
 28. ,                                       Uluda Üniversitesi BF letme  Bölümü Semineri Teblii, Bursa 2002.
 29. Rekabet Hukuku Açsndan Fikri ve Snai Mülkiyet Haklar, stanbul Barosu Meslek çi Eitim Semineri Teblii, stanbul 2003.
 30. Endüstriyel Tasarmlarn Korunmas ve Tasarm Tescili, stanbul Uluslararas Tasarm Bulumas, International Design Fair 2003 Teblii, Lütfi Krdar Spor ve Sergi Saray, 13 Ekim 2003.
 31. Marka ve Rekabet Hukuku likisi, AB Hukukunda Marka ve Tasarm Korumas Uluslararas Sempozyumu Teblii, stanbul Ticaret Üniversitesi, 31-31 Ekim 2003.
 32. Geçmi Tecrübeler Inda Türk PPP Hukukundaki Son Gelimeler, Uluslar aras Yatrmclar Dernei Semineri, 2008.
 33. Hukuki Açdan Yenilenebilir Enerji, Renewable Energy Financing and Carbon Trade, 18.02.2009 Ankara Hilton Hotel.
 34. Kamu Projelerinin Özel Sektör Tarafndan Finanse Edilmesinin Hukuki Esaslar, Istanbul Barosu, Proje Finansman Semineri, 26.05.2009 Istanbul.
 35. Türkiye’de PPP’nin Hukuki Durumu ve Güncel Gelimeler, PPP stiare Toplants, Babakanlk Yatrm Destek Ajans, Ankara 25.05.2009.
 36. Altyap Finansmannda PPP Modeli, RES - Yerel Yönetimler için AB Çevre Müktesebat ve Çevre Yatrmlarnn Planlanmas Semineri, 27.10.2009, stanbul.
 37. Kat Atk Projelerinin Finansmannda PPP Modeli, IWES -  Uluslararas Atktan Enerji Sempozyumu, 12 - 13 Kasm 2009 – stanbul.
 38. Yerel Yönetimlerde hale ve PPP Uygulamalarnn Hukuki Rejimi, Yerel Yönetimler çin Yurtiçi ve Yurtd Ek Mali Olanaklar Sempozyumu, MTAGED & Hacettepe Üniversitesi, 13 - 16 Kasm 2009 – Antalya Rixos Premium Belek.
 39. Kamu Projelerinde Özel Sektör Finansman Kullanmnn Hukuki Esaslar, Yurtiçi ve Yurtd Ek Malî Olanaklar Toplants, 27-31 Mart 2010, Renaissance Hotel - Beldibi / Antalya.
 40. Sürdürülebilir Kalknma çin Kamu Projelerinin Özel Sektör Tarafndan Finansman, REC Türkiye, Boaziçi Üniversitesi, Mays 2010.
 41. Sürdürülebilir Kalknma çin Kamu Projelerinin Özel Sektör Tarafndan Finansman, REC Türkiye, Boaziçi Üniversitesi, Haziran 2010.
 42. Çevre Yatrmlarnn Finansmannda Alternatif Yaklamlar: Kamu-Özel Sektör birlii, AB Sürecinde Çevre Yönetimi Ulusal Strateji Çalma Grubu, 27-28 Mays 2010, Sapanca-Turkey.
 43. Kat Atk Bertaraf Tesisleri ve Atktan Enerji Üretiminin Hukuki Rejimi & PPP, IWES -  Uluslararas Atktan Enerji Sempozyumu, 04 - 05 Kasm 2010 – stanbul.
 44. Yerel Yönetimlerde Proje Finansman ve Dünyada Su Artma Sektöründeki Son Gelimeler, MTAGED, 24 - 28 Aralk 2010 - Renaissance De Luxe Hotel - Beldibi / Antalya, Yerel Yönetimler için Uluslararas ve Yerel Finansman Çözümleri.
 45. Yerel Yönetimlerde PPP Uygulamalar ve Ülkemiz için bir Model Çalma, Marmara Belediyeler Birlii, 20.01.2011 stanbul.
 46. Turkiye’de PPP Uygulamalarnn hukuki Rejimi ve Örenci Yurtlar, 02.02.2011 Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara 2011.
 47. Sivil Havaclk Sektöründe Kamu Özel Sektör birlii – PPP Uygulamalar, Hava Tama Hukuku Sempozyumu Fatih Üniversitesi, 16.05.2011 – stanbul.
 48. Salk Sektöründe haleler ve PPP Projelerinin Hukuki Rejimi, Salk Hukuku Program, 21 Mays 2011 - Bakrköy Dr. Sadi Konuk Eitim ve Aratrma Hastanesi.
 49. Ulatrma Sektörünün Hukuki Rejimi ve Yerel Yönetimlerde PPP, TOPLU TAIMACILIK TÜRKYE KONFERANSI 2011, International Association of Public Transport, 27-28 Ekim 2011 Kadir Has Kongre Merkezi – Kayseri.
 50. Yerel Yönetim Projelerinin Hukuki Rejimi, IWES -  Uluslararas Atktan Enerji Sempozyumu, 03 - 04 Kasm 2011 – stanbul.
 51. MAKALE 35 Sayfa: The Role of Exhaustion of Intellectual Property Rights in the Integration; Application of the Principle in the European Internal Market & Turkish Customs Union, Prof. Dr. Erdoan MOROLU’na 65. Ya Günü Armaan, stanbul 1999.
 52. MAKALE 18 Sayfa: Reception and Application in Turkey, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 75. Yl Armaan, Yl 2, Say 2, 1998.
 53. Fundamentals of Turkish Privatization and Project Finance, European Finance Convention, Istanbul 2008.
 54. Legal Framework of Bankable PPP in Turkey, Terrapinn Rail Turkey February 2009.
 55. Project Finance Paradise; Turkey, 2nd Annual PPP in CEE/SEE Summit, Annual International Conference on Public-Private Partnership Projects, PPP to Develop Infrastructure in Prague, April 2009.
 56. Municipal PPP Projects in Turkey, 5th Annual PPP in CEE and SEE Conference, Vienna 16 October 2009.
 57. Legal Environment of Turkish PPP Market, Adam Smith Conferences, Turkish Investment Summit, 21 October 2009, London.
 58. Legal Aspect of Investments in Turkish Electricity Market, SolarTurkey 2009, 10th December 2009, stanbul Movenpich Hotel.
 59. Legal Aspect of Financing Railway Projects, EurasiaRail 2010, stanbul 9-11 February 2010.
 60. Legal Aspect of International Trade and Arbitration of Metal Sector, Adam Smith Conferences, The 15th Annual CIS Metals Summit, 17th -19th of February 2010, Marriott Grand Hotel, Moscow.
 61. Lessons Learned from Turkish PPP Experiences, UN-ECE, TIKA, BSEC, PPPP TURKEY, Addressing the Challenges of Doing PPPs in the Black Sea region, the Caucasus and Central Asia, stanbul April 2010.
 62. Turkish Experiences on PPP, 3rd Annual PPP in CEE and SEE Summit (7-9 June 2010, Budapest).
 63. Recent Developments in the Legal Aspect of Turkish Project Finance Market, Istanbul ICCI May 2010.
 64. Global PPP Network Meeting 2010, World Bank Institute, Athens/Greece June 2010.
 65. Public-Private Partnerships (PPPs) for Sustainable Development, Partnerships for Sustainable Development; Sustainable Public Policies and Business Practices for Black Sea Countries, Regional Environmental Center – Venice International University – Istanbul Bilgi University, June 2010.
 66. Three Centuries of Turkish PPP Experiences, 3th Astana Economic Forum, Astana Kazakhstan July 2010.
 67. The Hottest Global PPP Market: Turkey and the Successful Deals Done To Date, World Infrastructure Summit, 29th November – 1st December 2010, Barcelona Spain.
 68. International Standards of PPP Law and Experiences of Turkey, ADFIMI Development Forum 2010, 05-06 October 2010 Sheraton Hotel, Ataköy-stanbul.
 69. Recent Developments in Turkish PPP Market, Ankara Greater Municipality, 27th of January 2011.
 70. PPPs in Transport Sector, Sustainable Transport 2011-Kocaeli/Turkey, 6-8 April 2011.
 71. Experiences in Turkey and International Standards of PPPs, 4th Annual PPP in CEE and SEE Sumit 8-10 June 2011 Prague.
 72. Vision 2023 Projects in the Pipeline in Turkey, 4th Annual PPP in CEE and SEE Sumit 8-10 June 2011 Prague.
 73. Turkish Public Transport Projects in the Pipeline and Experiences, Turkish PPP Transport Finance Investor Briefing 29 September 2011 Istanbul, Turkey
 74. PPP Law and Experiences of Turkey in the Light of International Standards, World Class Cities 11-12 October 2011 Legacy Ottoman Hotel Istanbul.
 75. Turkey: A Hub of AFRICA-EURASIA (AFREURASIA) Region, and Experiences, The 10th Annual European Infrastructure & PPP Summit 8-10 November 2011 Berlin-Germany, City & Financial Conferences.
 76. Helthcare PPP Program and General Framework of PPPs in Turkey, Technical University Delf Visit to Fatih University, 18 November 2011 Istanbul.

GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı